(മലയാളം GK) Kerala PSC Questions and Answers

Kerala PSC Questions and Answers in Malayalam: Are you in search of Malayalam PSC Questions And Answers? Then you are at the right destination. This article has shared some of the important ‘1000 PSC Questions and Answers in Malayalam’. These Malayalam GK Questions and Answers will help Kerala PSC aspirants and students who are preparing for Malayalam Quiz competitions. Learn the GK questions and answers in Malayalam below to score good marks in the Kerala PSC exams. Also, share this article with your friends.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Topics

1സൗരയൂഥം (Solar System)
2ജീവശാസ്ത്രം (Biology)
3ഭൂമിശാസ്ത്രം (Geography)
4ഗണിതശാസ്ത്രം (Mathematics)
5ഭൗതികശാസ്ത്രം (Physics)
6ലോക ചരിത്രം (World History)
7ലോക സാഹിത്യം (World Literature)
8കേരള ചരിത്രം (Kerala History)
9കേരള രാഷ്ട്രീയം (Kerala Politics)
10മലയാള സാഹിത്യം (Malayalam Literature)
11ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം (Indian History)
12ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം (Indian Politics)
13 ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം (Indian Literature)
14ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (Indian Constitution)

Kerala PSC Questions and Answers in Malayalam

Every Kerala Psc aspirant can learn Kerala Psc Questions and Answers in Malayalam from here. From the above table, you can choose the subjects or PSC questions topics you want to learn. Popular questions categories like Psc maths questions, Psc Biology questions, Kerala Renaissance Psc questions etc. are available in the table. More Malayalam PSC Questions and Answers will be added soon to the table.

Every Psc aspirants are eager to learn repeated questions and answers. So we have added some of the important PSC repeated questions and answers in Malayalam to the table. Most of the above shared repeated questions are asked twice or thrice on different Kerala PSC exams. So learning repeated PSC questions and answers will help you to earn more marks in the Kerala PSC exam.

An ideal student always looks for Previous Questions or Previous Question papers. For those ideal students, we have added Kerala Psc LDC Previous Question Papers and Answer Keys in the ‘Previous Question Papers’ section. Download all LDC Previous Question Paper and view them to know the exam pattern and learn them to score good marks in the Kerala Psc LDC exam.

Preliminary Exam Question and Answers

The Kerala PSC Preliminary Exam Question and Answers are added in the ‘Previous Question Papers’ section. You can download all the 10th, 12th and Degree level previous year question papers and answer keys from there.

Everyone wishes for PSC questions and answers in Malayalam PDF 2021. Malayalam Psc questions and answers are available in PDF format. These are easy for accessing and sharing. As a result, we have planned to create PSC questions in pdf format. It will be soon added to the table.

Malayalam GK Questions and Answers

General knowledge is also required to pass competitive examinations. Moreover, the field of knowledge is growing day by day. These Malayalam GK Questions and Answers will definitely help the contestants who are preparing for the Kerala Psc, UPSC and SSC as well as the participants in the Quiz competitions. Malayalam Questions and Answers are available in Pdf formats. Kerala Quiz Questions and Answers in Malayalam PDF is also available here. Nowadays people are considering pdf as an alternative for textbooks. We have planned to create these Malayalam General Knowledge Questions 2020 as PDF. It will be soon added to the list. മലയാളം GK ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

FAQ about PSC Questions

The PSC exam pattern contains questions about General Knowledge (60 marks), English (20 marks), Mathematical and psychoanalytic ability (20 marks)

The main subjects of Kerala PSC are General Knowledge, English, Mathematics and Malayalam

Psc exams belong to the toughest competitive exams category. It is hard to crack without proper studies. By analysing the exam pattern and preparing according to the Syllabus, anyone can crack it.