30+ നാവുളുക്കികൾ | Tongue Twisters in Malayalam

Tongue Twisters in Malayalam: Everyone is interested in asking Malayalam Tongue Twisters each other. Practising tongue twisters helps to make your pronunciation fluently. In this article, we have provided some of the popular “Tongue Twisters in Malayalam“.

What are Malayalam Tongue Twisters?

Malayalam Tongue Twisters are verses that are difficult to pronounce due to the popularity of synonyms in the Malayalam language. Mispronunciation of any Tongue Twisters can sometimes change the true meaning of sentences, which can certainly cause a laugh.

The beauty of any language is defined by the words and styles used in it. Malayalam is actually a complete language with a collection of pure words. Its vocabulary is full of simple words used in public discourse. If you can pronounce Malayalam Tongue Twisters correctly, you can pronounce the Malayalam language correctly.

How to Practice Malayalam Tongue Twisters?

Tongue Twisters should be said aloud after reading it once. Repetition of words or letters can cause the tongue to twist and sometimes change the meaning. If you do this in front of others, they will laugh when the meaning changes. Practising the Malayalam tongue twisters daily helps you to speak the Malayalam language fluently.

Tongue Twisters in Malayalam

1. വടി പുളിയേക്കേറി, പുളി വടിയേക്കേറി!

2. ഉരലാൽ ഉരുളിയുരുളിയാൽ ഉരലുരുളുമോ ഉരുളിയുരുളുമോ..!

3. കുട്ടൻ കുപ്പി തപ്പി, തട്ടാൻ തട്ടി കുപ്പി

4. പുളി വടി, വടി പുളി

5. ആന അലറലോടലേറൽ.

6. റെഡ് ബൾബ് ബ്ലൂ ബൾബ്, ബ്ലൂ ബൾബ് റെഡ് ബൾബ്.

7. സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി.

8. പത്തനാപുരത്ത് പത്തു പച്ച തത്ത ചത്ത് കുത്തി ഇരുന്നു.

9. പച്ചപ്പച്ച തെച്ചിക്കോല്‌ പറ്റേ ചെത്തി ചേറ്റിൽ പൂഴ്ത്തി..!

10. രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി..

11. പേരു മണി പണി മണ്ണു പണി..

12. ഉരുളീലൊരുരുള..!!

13. പെരുവിരലൊരെരടലിടറി..!

14. തെങ്ങടരും മുരടടരൂല..

15. വരൾച്ച വളരെ വിരളമാണ്..!

16. അറയിലെയുറിയില്‍ ഉരിതൈര്..!!

17. പാറമ്മേല്‍ പൂള, പൂളമ്മേല്‍ പാറ..!!

18. വണ്ടി കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വണ്ടി കേറി..!

19. അരമുറം താള്‌ ഒരു മുറം പൂള്‌..!

20. അലറലൊടലറലാനാലയില്‍ കാലികൾ..!

21. ഉരുളിയിലെ കുരുമുളക് ഉരുളേലാടുരുളല്‍..!

22. തച്ചൻ ചത്ത തച്ചത്തി ഒരു തടിച്ചി തച്ചത്തി..!

23. തച്ചന്‍ തയ്ച്ച സഞ്ചി, ചന്തയില്‍ തയ്ച്ച സഞ്ചി..

24. അരയാലരയാൽ ആലരയാലീ പേരാലരയാലൂരലയാൽ..

25. ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളൂലാ മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളൂലാ..!

26. അന്തിക്ക് കുന്തിദേവി കിണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു കിണ്ടിയുരുണ്ട് കുണ്ടിൽ വീണു..!!

27. തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തണ്ടിൻ‌മേലൊരു ചെറുതരികുരുമുളകുരുളും..

28. ഉരുളയുരുട്ടിയുരുളിയിലിട്ടാല്‍ ഉരുളയുരുളുമോയുരുളിയുരുളുമോ..

29. കരളിനുമലരിതളുതിരുമൊരളികുലമിളകിയ ചുരുള്‍ അളകം..

Also Read: കടങ്കഥകൾ | Kadamkathakal

Also Read: കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ | Kusruthi Chodyangal

Final words on Tongue Twisters in Malayalam

The above is the famous Tongue Twisters in Malayalam. I hope you have already tried to say at least some of them. Tongues are something that children and adults alike love to ask others. Say a Tongue Twister and ask the children to keep saying it. When the meaning of the sentence changes while others are saying it, it becomes a platform for laughter.

You can practice the Malayalam Tongue Twisters above to improve your pronunciation of the Malayalam language. Some people cannot pronounce certain alphabets in the Malayalam language. These people can overcome such problems by practising Malayalam tongue twisters.